Nyctea wants to create a world where everyone can afford medicine - Chalmers Ventures

Nyctea wants to create a world where everyone can afford medicine

Biological drugs need to be easier to develop if a larger part of the world’s population is to afford life-saving treatments. Nyctea Technologies is going to make it happen, thanks to an unexpected research discovery.

It began with a ”wow” and ”oh, darn” in the chemistry lab at Chalmers University of Technology. In his doctoral project, Gustav Ferrand-Drake Del Castillo had made an unexpected discovery that unlocked a previously unsolved problem. Together with his supervisor, Associate Professor Andreas Dahlin at the Department of Chemistry and Chemical Engineering, he delved deeper into the discovery. Both soon realized that the invention could be used for the development of biological drugs.

”We understood that this was something important and interesting, and we have put a lot of effort into figuring out how we can best use it. I never thought I would start a company. But when it became clear that we could develop something that has never been done before, it led to enormous creativity and drive. It feels like a privilege to be able to use research to create something that can really be useful,” says Gustav Ferrand-Drake Del Castillo, CEO of Nyctea Technologies today.

Removing bottlenecks in drug development

Nyctea Technologies wants to make the work of biotechnologists easier. Therefore, the company focuses on the purification process, where the separation of different biological molecules takes place. Separating proteins and other drug substances is both complicated and time-consuming, making it an expensive bottleneck in drug development.

With the method from Nyctea Technologies, the purification process becomes faster and more efficient. The key is a filter that can capture and release biopharmaceuticals using electronic signals. It is a much milder separation method than is used today and means that the molecules do not break down but preserve their structure and function. In addition, no chemicals need to be added to the process.

”Better purification methods are needed to facilitate the development of drugs. We have created a technical platform that makes the purification process more efficient, environmentally friendly, and provides more control. This is an important step towards creating medicines that can be accessible to more people, but also the opportunity to develop new vaccines and life-saving treatments more quickly,” says Andreas Dahlin.

More people can afford medicine
Both see opportunities to contribute to meeting major medical social challenges, such as developing new drugs for cancer and Alzheimer’s. Or to avoid the price tag from stopping medical treatments.

”Medicines must have affordable prices. Today, only a fraction of all the world’s patients get the best drugs because they are so expensive to develop,” says Gustav Ferrand-Drake Del Castillo.

Customers show what is needed

In the development of the company, the founders have had great help from the support of Chalmers’ innovation office and Chalmers Ventures. The team has also been reinforced by researcher Maria Kyriakidou, who left Greece for Gothenburg when she saw the potential in the exciting research environment where Andreas and Gustav work. Now she contributes her extensive knowledge in the field as a technical developer at the company.

”I am very interested in how we can scale up the business in the best way. We have talked to lots of potential customers, from pharmaceutical giants to researchers in labs, to understand what they need and how we can improve our technology. It is the biotechnologists who know what needs exist in the market, so we need their help,” she says.

Already on the market – but the goal is bigger

During the spring of 2022, Nyctea Technologies sold its first demonstration products to two different customers who will help the company evaluate the technology. This is a big step towards the goal: to find a stable end product and reach out globally. Facing a step out into the giant pharmaceutical market gives a somewhat dizzying feeling, but the vision is clear.

”When we are as small as we are today, we are not dependent on others, but can test things ourselves and work quite quickly. But to really make a difference, we need to grow and reach many more people, and we have already gained the industry’s attention. We see a great interest from customers who want a simpler method, and the hope is to help hundreds, maybe thousands, of customers develop new and better medicines in the long run,” says Gustav Ferrand-Drake Del Castillo.

—-

Nyctea about…

…the roles in the team

Maria: ”Gustav is the optimist, Andreas comes up with the brilliant ideas, and I am really persistent. And that’s a good combination when you want to turn research into solutions that work in the market.”

…the importance of support and inspiration

Gustav: ”It has been important that Andreas has believed in me from the start, and that Chalmers’ innovation office and Chalmers Ventures have supported us all the way. In addition, it is important to have role models, and there are so many companies to be inspired by that have started from research here at Chalmers.”

About Nyctea Technologies

Nyctea Technologies is based on research from Chalmers, the Department of Chemistry and Chemical Engineering.

/////////

SWEDISH

Biologiska läkemedel behöver bli enklare att ta fram om en större del av världens befolkning ska ha råd med livsavgörande behandlingar. Företaget Nyctea Technologies ska få det att hända, tack vare en oväntad forskningsupptäckt.

Det började med ett ”wow” och ”åh, sjutton” i kemilabbet på Chalmers. I sitt doktorandprojekt hade Gustav Ferrand-Drake Del Castillo gjort en oväntad upptäckt som låste upp ett tidigare olöst problem. Tillsammans med sin handledare, biträdande professor Andreas Dahlin på institutionen för kemi och kemiteknik, grävde han djupare i upptäckten. Båda insåg snart att uppfinningen kunde användas för utvecklingen av biologiska läkemedel.

– Vi förstod att detta var något viktigt och intressant, och vi har lagt mycket kraft på att se hur vi bäst kan använda det. Jag trodde aldrig att jag skulle starta ett företag. Men när det stod klart att vi kunde utveckla något som aldrig har gjorts tidigare ledde det till en enorm kreativitet och drivkraft. Det känns som ett privilegium att kunna använda forskning för att skapa något som verkligen kan göra nytta, säger Gustav Ferrand-Drake Del Castillo, idag vd på Nyctea Technologies.

Tar bort flaskhalsar i läkemedelsutveckling
Nyctea Technologies vill göra bioteknikers arbete enklare. Därför fokuserar företaget på reningsprocessen, där separationen mellan olika biologiska molekyler sker. Att separera proteiner och andra läkemedelssubstanser är nämligen både krångligt och tidskrävande, vilket gör det till en dyr flaskhals i utvecklingen av läkemedel.

Med metoden från Nyctea Technologies blir reningsprocessen snabbare och effektivare. Nyckeln är ett filter som kan fånga upp och släppa ut bioläkemedel med hjälp av elektroniska signaler. Det är en betydligt mildare separationsmetod än vad som används idag, och innebär att molekylerna inte går sönder utan bevarar sin struktur och funktion. Dessutom behöver inte kemikalier tillsättas i processen.

– Det behövs bättre reningsmetoder för att underlätta utvecklingen av läkemedel. Vi har skapat en teknisk plattform som gör reningsprocessen effektivare, miljövänligare och ger mer kontroll. Det här är ett viktigt steg mot att skapa mediciner som kan bli tillgängliga för fler, men också möjligheten att snabbare ta fram nya vacciner och livsavgörande behandlingar, säger Andreas Dahlin.

Fler kan få råd med medicin
Båda ser möjligheter att bidra till att möta stora, medicinska samhällsutmaningar, som att ta fram nya läkemedel mot cancer och Alzheimers. Eller att undvika att prislappen sätter stopp för medicinska behandlingar.

– Mediciner måste ha överkomliga priser. Idag får bara en bråkdel av alla världens patienter de bästa läkemedlen eftersom de är så dyra att ta fram, säger Gustav Ferrand-Drake Del Castillo.

Kunder visar vad som behövs
I utvecklingen av bolaget har grundarna haft stor hjälp av stödet från Chalmers innovationskontor och Chalmers Ventures. Teamet har också fått förstärkning av forskaren Maria Kyriakidou, som lämnade Grekland för Göteborg när hon såg potentialen i den spännande forskningsmiljö som Andreas och Gustav arbetar i. Nu bidrar hon med sin omfattande kunskap på området, som teknisk utvecklare på företaget.

– Jag är väldigt intresserad av hur vi kan skala upp verksamheten på bästa sätt. Vi har pratat med mängder av potentiella kunder, från läkemedelsjättar till forskare på labb, för att förstå vad de behöver och hur vi kan förbättra vår teknologi. Det är bioteknikerna som vet vilka behov som finns på marknaden, därför behöver vi deras hjälp, säger hon.

Redan på marknaden – men målet är större
Under våren 2022 sålde Nyctea Technologies sina första demonstrationsprodukter till två olika kunder som ska hjälpa företaget att utvärdera tekniken. Det innebär ett stort steg på vägen mot målet: att hitta en stabil slutprodukt och nå ut globalt. Att stå inför ett kliv ut på den gigantiska läkemedelsmarknaden ger något av en svindlande känsla, men visionen är tydlig.

– När vi är så små som idag är vi inte beroende av andra, utan kan testa saker själva och jobba ganska snabbt. Men för att verkligen göra skillnad behöver vi växa och nå många fler, och vi har redan fått branschens uppmärksamhet. Vi märker ett stort intresse från kunder som vill ha en enklare metod, och på sikt är förhoppningen att hjälpa hundratals, kanske tusentals, kunder att ta fram nya och bättre mediciner, säger Gustav Ferrand-Drake Del Castillo.

Text: Ulrika Ernström

FAKTARUTA 1
Nyctea om…

…rollerna i teamet

Maria: ”Gustav är optimisten, Andreas kommer med de briljanta idéerna och jag är verkligen envis. Och det är en bra kombination när man ska omvandla forskning till lösningar som fungerar på marknaden”

… vikten av stöd och inspiration

Gustav: ”Det har haft stor betydelse att Andreas har trott på mig från start, och att Chalmers innovationskontor och Chalmers Ventures har stöttat oss hela vägen. Dessutom är det viktigt med förebilder, och det finns så många företag att inspireras av som har startat utifrån forskning här på Chalmers”

FAKTARUTA 2: Om Nyctea Technologies

Nyctea Technologies är baserat på forskning från Chalmers, institutionen för kemi och kemiteknik

I företaget:

  • Gustav Ferrand-Drake del Castillo, grundare och vd
  • Maria Kyriakidou, teknisk utvecklare
  • Andreas Dahlin, grundare och biträdande professor i tillämpad kemi, institutionen för kemi och kemiteknik, Chalmers