Micvac: A Milestone for Food Tech - 100 MSEK in revenue and 4.6 MSEK in net profit - Chalmers Ventures

Micvac: A Milestone for Food Tech – 100 MSEK in revenue and 4.6 MSEK in net profit

Micvac, a pioneering force in the food processing and packaging industry, is excited to announce an achievement in its journey towards revolutionizing the way we think about food. In 2023, the company proudly reached 100 MSEK in revenue along with 4.6 MSEK in net profit, marking a 70% growth over the past five years. This growth not only showcases Micvac’s resilience but also highlights the end of an era relying on external cash injections, thanks to strategic shifts in commercial tactics, technological innovation and sustainability.

Micvac’s unique in-pack cooking and pasteurisation technology has redefined the standards for safe, healthy, and environmentally conscious meals, catering to the demands of today’s fast-paced consumer lifestyle.

Global expansion and new North American customers

The company’s transformation is a testament to its robust technological advancements and strategic internationalization efforts. A particularly notable achievement in its global expansion is the successful onboarding of two major customers in North America, with the potential to double Micvac’s revenues. This growth is complemented by Micvac’s unwavering commitment to technology robustness and the exciting unveiling of next-generation technology at the Anuga FoodTec in March 2024, the largest global food tech trade fair.

Jonas Bergman, Investment Director, Chalmers Ventures and responsible for Micvac, expressed his enthusiasm:

– Micvac’s journey is a good example of how innovative thinking and perseverance can lead to transformative results. Reaching this financial milestone not only demonstrates the strength of Micvac’s technolgy but also its significant impact on the food industry and sustainability. We are proud to support a company that is not only thriving commercially but also driving positive change towards sustainability and health.

Micvac CEO Michael Bogdanski added:

  • Our success is rooted in the dedication to innovation and the relentless pursuit of excellence. The breakthroughs we’ve achieved, both in terms of our financial growth and our technological advancements, are paving the way for a future where convenience does not come at the expense of quality or the environment. With our upcoming next-generation technology reveal, we’re setting the stage for an even more exciting future in food technology.

Founded in 2000, with early links to Chalmers, Micvac has grown from an idea to preserve sensitive food into a leading global provider of food processing and packaging solutions.

As Micvac looks to the future, it remains committed to leading the charge in delivering safe, healthy, and eco-friendly food solutions that meet the needs of consumers worldwide, further establishing its role as a key player in the food tech industry.

For further information, please visit micvac.com

 

 

…..

Foodtech-bolaget Micvac – en milstolpe inom hållbar livsmedelsteknik – 100 MSEK i intäkter och 4,6 MSEK i resultat.

Chalmers Ventures portföljbolag, Micvac, en foodtech-startup inom livsmedel och förpackningsindustrin, meddelar en betydande bedrift . 2023 nådde företaget 100 MSEK i intäkter tillsammans med 4,6 MSEK i nettoresultat, vilket markerar en tillväxt på 70% under de senaste fem åren. Denna tillväxt visar inte bara på att behovet av Micvacs teknologi blir allt större utan också slutet på en period där bolaget varit beroende av externa kapitalinjektioner. Detta tack vare bra driv i organisationen och förändringar i både kommersiella strategier, teknologisk innovation och hållbarhet.

Micvacs unika metod för matlagning och pastörisering i förpackningstekniken har omdefinierat standarderna för säker, hälsosam och miljömedveten mat. Samtidigt möter Micvac dagens snabba livsstilskrav från konsumenter och sätter en ny standard för livsmedelskonservering.

Global expansion och nya kunder i Nordamerika

Företagets framsteg är ett bevis på robust teknologisk utveckling och strategiska affärsinsatser. En anmärkningsvärd bedrift i sin expansion är att addera två stora kunder i Nordamerika, med potential att fördubbla Micvacs intäkter. Denna möjliga tillväxt kompletteras av Micvacs engagemang för teknologi och hållbarhet och en allt större satsning på marknaden, exempelvis lansering av nästa generations teknologi på Anuga FoodTec i mars 2024, den största globala livsmedelsteknikmässan.

Jonas Bergman, Investment Director på Chalmers Ventures och bolagsansvarig för Micvac, uttrycker sin entusiasm:

  • Micvacs utveckling är ett bra exempel på hur innovativt tänkande och uthållighet kan leda till betydande resultat. Att nå denna finansiella milstolpe demonstrerar inte bara styrkan i Micvacs teknologi utan också dess inverkan på livsmedelsindustrin. Vi är stolta över att stödja ett företag som inte bara blomstrar kommersiellt utan också driver positiv förändring mot hållbarhet och hälsa.

Micvacs VD tillägger:

  • Vår framgång är rotad i engagemanget för innovation och den outtröttliga strävan efter excellens. De genombrott vi har uppnått, både i termer av vår finansiella tillväxt och våra teknologiska framsteg, banar väg för en framtid där bekvämlighet inte sker på bekostnad av kvalitet eller miljön. Med vår avtäckning av nästa generations teknologi, sätter vi scenen för en ännu mer spännande framtid inom livsmedelsteknik.

Grundat år 2000, med tidiga kopplingar till Chalmers, har Micvac vuxit från en idé om att förbättra och bevara mat till en ledande leverantör av lösningar för både livsmedel- och förpackningsindustrin.

Micvac förblir engagerat i att leda vägen för att leverera säkra, hälsosamma och miljövänliga lösningar som möter behoven hos konsumenter över hela världen. Resan fortsätter med att etablera sin roll som en nyckelspelare inom livsmedelsteknikindustrin.

För mer information om Micvac, vänligen besök micvac.com.