IVAs 100-lista 2021 med forskning i många Chalmers Ventures bolag - Chalmers Ventures
Ivas 100-lista 2021 Chalmers Ventures

IVAs 100-lista 2021 med forskning i många Chalmers Ventures bolag

Nu presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets 100-lista. De utvalda forskningsprojekten från Sveriges högskolor och universitet bedöms alla ha stor potential att komma till faktisk nytta. Fokus är beredskap inför, och samhällets förmåga att hantera, kriser.

Valet av tema för årets 100-lista är en direkt följd av coronapandemin. En stor del av de utmaningar som pandemin orsakar är kopplade till krisberedskap och vår förmåga att hantera kriser. Men forskningen på årets 100-lista är inte begränsad till pandemier, utan adresserar också andra samhällsövergripande kriser så som krig/geopolitiska konflikter, naturkatastrofer, finanskriser, cyberattacker, eller vatten-, energi-, råvaru-, komponents- och kompetensbrist.

De 51 forskningsprojekten på IVAs 100-lista 2021 är utvalda för att skapa värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling. Forskningen är tillämpbar inom något av områdena:

• Smart industri
• Cirkulär ekonomi
• Samhälle och välfärd
• Infrastruktur
• Affärsmodeller
• Gröna näringar

Se hela årets 100-lista

—–

Projekt med Chalmersforskning

Kylskåp för att balansera elnätet

Våra livsmedelsbutiker utgör en viktig och outnyttjad resurs för energiomställningen mot hållbar el-produktion – de erbjuder flexibilitet genom möjligheten att lagra energi i sina kylsystem. När solen skiner och vinden blåser genereras hållbar el, men tyvärr kan vi inte styra produktionen efter behovet, utan det måste istället till ett skifte där el-konsumenter anpassar sig efter tillgängligheten på energi. För detta ändamål har vi utvecklat koncept där livsmedelsbutikernas kylsystem bistår elnätet med sin flexibilitet och på så vis bidrar till minskad klimatpåverkan från el-produktionen.

Tommie Månsson
Läs mer

 

DPella

Performing analytics on human behavior can bring new value propositions and business opportunities, but the challenge is to do it while respecting the privacy of individuals and complying with GDPR (rec. 26 and 162). Our research enables companies’ cooperation around data, breaks data silos, and opens data insights that otherwise would have remained closed! We have developed a technology for creating privacy-preserving analytics based on the mathematical notion of Di􀃠erential Privacy. Privacy-preserving analytics can facilitate public access to information (SDG 16), identify tendencies on consumptions and productions (SDG 12), and plan for a better use of cities’ resources (SDG 11).

Alejandro Russo
Läs mer

 

Videm – snabb och säker diagnostik av infektionssjukdomar

Videm möjliggör snabb och superkänslig diagnostik av infektionssjukdomar. Genom ett litet, portabelt och patientnära diagnostikverktyg ger vi pålitliga provsvar inom en timme, istället för flera dagar. Verktyget är applicerbart för alla patogener och möjliggör dessutom multiplex testning. Tekniken har utvecklats genom ett forskningssamarbete mellan Chalmers, Uppsala Universitet, RISE, KI och SciLifeLab. Tillsammans med våra affärsutvecklare söker vi kontakt med potentiella samarbetspartners och investerare för vidare produktutveckling och validering, med målet att effektivisera vårdflödet och förebygga smittspridning.

Tommie Månsson
Läs mer

I Chalmers Ventures Encubationprogram

 

Design för en energiresilient vardag

Vårt ökande beroende av elektriska och uppkopplade produkter är ohållbart ur resurssynpunkt och gör oss sårbara i ett framtida energisystem där mer förnybara källor och klimatförändringar ökar sannolikheten för effektbrist och strömavbrott. Grundat i hushålls vardagsbehov tar vi fram kunskap, designriktlinjer och produktexempel som visar hur hushåll kan öka sin efterfrågeflexibilitet och hantera störningar i elleveransen, samtidigt som de lever ett gott och meningsfullt vardagsliv.

Helena Strömberg och Hanna Hasselqvist
Läs mer

 

Material för att bekämpa antibiotikaresistens

Ökningen av bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett av de största hoten mot mänskligheten. För att förbereda och skydda oss mot detta hot behöver vi ta fram nya tekniska lösningar. Den här forskningen syftar till att utveckla nya material för medicintekniska produkter som kan döda bakterier och därmed minska användandet av antibiotika. Med inspiration från biologin bygger de på vårt immunsystems sätt att förhindra infektion och har påvisat god effekt på alla typer av bakterier, även de som är resistenta mot all antibiotika. Kliniska studier är igång och vi är en bra bit på väg mot vårt mål – att få den här patenterade innovationen till så stor och så snabb nytta som möjligt.

Martin Andersson
Läs mer om Amferia – ett portföljbolag hos Chalmers Ventures

 

Naturlik fluorescensmärkning av mRNA – tekniker för att studera RNA-läkemedel och -vaccin

Tänk om man kunde följa RNA-baserade läkemedels eller RNA-vacciners (som de mot Covid-19) väg in i cellen samt den verkan på processer de har i dessa celler genom att i realtid titta genom ett mikroskop. Tack vare vår forskning kan man nu det! Vi har utvecklat en metod som gör RNA synligt utan att påverka dess naturliga funktion i cellen. Vi bidrar därför till att lösa den största kvarvarande utmaningen för att ta RNA-baserade terapier till klinik, nämligen deras låga funktionella cellupptag. På liknande sätt underlättar vår metod forskningen kring RNA-vacciner så att världen kan stå bättre rustad vid nästa pandemi.

Marcus Wilhelmsson
Läs mer

I Chalmers Ventures TT-program

Cybersäkerhet för samhällsviktig infrastruktur

Med digitaliseringen blir allt fler samhällskritiska system uppkopplade, vilket innebär många fördelar men vilket samtidigt medför ökade risker för cyberattacker. Många sådana system som bla självkörande fordon har inte heller grundläggande mekanismer mot attacker vilket kan ha förödande konsekvenser för samhället. I vår forskning har vi tagit fram algoritmer som kan köras lokalt i enheten för att upptäcka cyberattacker i samhällskritiska system och för sakernas internet. Vi har bla undersökt tillämpbarhet med stor framgång i uppkopplade och självkörande fordon och andra typer av IoT system. Vi undersöker nu tillämpbarhet för tillverkning och transport med vårt bolag Omen Technologies.

Magnus Almgren, Wissam Aoudi
Omen technologies – ett portföljbolag hos Chalmers Ventures.

 

CARBAT – CAlcium Rechargeable Battery Technology

Hur ska vi lagra förnybar energi och se till att alla får tillgång till den globalt? Batterilager erbjuder den bästa kombinationen av flexibilitet och effektivitet. Men vi behöver nya batterikemier som är långsiktigt mera uthålliga, t.ex. baserade på kalcium istället för litium. Vi har i CARBAT, ett EU FET-Open projekt med fyra partners, skapat fungerande kalciumbattericeller i labbet. Vi ser att imponerande >600 Wh/kg och >1300 Wh/l konceptuellt är inom räckhåll – med lite skicklighet och tur! Nu tar vi nästa steg; ny grundforskning på Chalmers finansierad av Energimyndigheten och Vetenskapsrådet, men också större europeiska satsningar med batteriföretag – för att nå hela vägen fram.

Patrik Johansson
Läs mer

 

SINOM: A platform for strategic maintenance and renovation planning of housing portfolios

The climate crisis and national reduction targets put more and more pressure on building owners to renovate their buildings to reduce energy demand and carbon emissions. The scale and complexity of this problem is difficult to address with today’s manual and short-term planning approaches. With the Sinom web platform and its unique optimization algorithm, building owners can quickly and easily generate multi-annual investment plans for their buildings. These plans can be evaluated in terms of their life cycle costs, energy and carbon emissions making it possible to plan maintenance and renovation measures in line with energy and emission reduction targets all while staying within budget.

Claudio Nägeli
Läs mer

 

Vividye: Hållbar och reversibel färgning av textilier

The textile industry is experiencing big changes, as increasing pressure from consumers and policymakers is forcing companies to act more sustainably. Today’s textile coloring processes don’t allow efficient removal of textile color to facilitate reuse and recycling. Vividye’s reversible coloring technology, a new combined coloring / decoloring process for textiles, has been developed at Chalmers University of Technology to tackle these issues and to enable sustainable and circular use of textiles. Vividye unique solution will help the industry to extend the use of textile, and to pave the way for a green but colorful future.

Romain Bordes
Läs mer om Vividye – ett portföljbolag hos Chalmers Ventures

 

Livscykelanalys och cirkularitet för elektriska fordon – batterier, elmotorer och elektronik

I symbios med utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion så har elektrisk framdrift av fordon utvecklats till en hörnsten för att adressera klimatutmaningen. Problem skiftas från driftsfasens avgasutsläpp till tillverkningen av drivsystemets komponenter och utvinningen av dess råmaterial. Anders Nordelöfs forskning, där livscykelanalys av elmotorer och kraftelektronik, samt litium-jonbatterier och andra lovande framtida batterikemier, bygger upp avgörande kunskap kring de tekniska designval och strategier för cirkulära materialflöden – till exempel återanvändning, reparation eller materialåtervinning – och kan användas för att minimera den totala miljöbördan från framtidens fordon.

Anders Nordelöf
Läs mer