Chalmers Ventures Om oss detta gör vi

World leading deep tech dealflow

At Chalmers Ventures, we build a high quality dealflow of deep tech startups. We have seen that competence, capital, and community is needed to create a high quality output. We include all three in our organization. We believe that this approach is the future of building deep tech startups.

COMPETENCE
The first thing needed is competence of the different processes and stages in building a deep tech startup. So we need to know what elements need to be in place, and at what stage of the growth journey. Structural capital skills, you could say.

CAPITAL
Part two involves capital in the form of time and money. Really early-stage technology ideas, such as research, involves extremely high risk. This is why CV has consciously chosen to invest time and money in the earliest stages, to make sure that these deep tech startups get a chance to star

COMMUNITY
The third need we have is community. This involves relationships; investment networks, peer-2-peer learning, mentorshups, industry contacs, access to labs and hubs. Gaining context and learning from one another. People, quite simply.

Where deep-tech and impact investment meet

Our unique process

We use our long experience to create conditions required for a growth company to start up correctly and with the right structural capital.

We are then involved in the startup through competence and capital until exit.
chalmers ventures process

1. IDENTIFY

We attract, seek out and evaluate research and technology ideas. The technologies with the greatest potential are matched with entrepreneurs.

2. SHAPE & START

Create the basic conditions to shape companies correctly and build structural capital. Then Chalmers Ventures is also involved in starting up the companies and provides additional benefits during that first critical period.

3. VALIDATE & VERIFY

Validating business model, working for paying customers and unlocking the business model. Find the right proof points to validate and verify the company’s unique idea to both the market and investors.

4. SCALE

Becoming sustainable growth companies reaching out to an international market. Chalmers Ventures works with its skills as active owners, provides professional governance and syndicates the right growth capital.

5. EXIT

Chalmers Ventures pursues a positive exit strategy at what it feels is the right time. We can focus our resources on those companies with the greatest potential and positive impact on the portfolio.

We create impact

The best we know is to see people and ideas grow into successful entrepreneurs and growth companies that create growth for Sweden but above all contribute to bringing new research results to market, help cure cancer, purify water, find new innovative ways to make use of energy and works for a better world. It’s really impactful.

It’s about daring to see the potential in ideas and people where others shy away, daring to take risks and giving people the best conditions to succeed. We don’t do this because it’s easy, we do it because it’s hard. And important.

Values

COMMITMENT
COMPETENCE
COURAGE

Theese reflect our values ​​and characteristics our view on co-creation – how important collaboration, co-working and co-learning are to us.

Our history (eng)

Since 1999 Chalmers Innovation has worked with over 200 projects and started more than 130 companies. Over 2,700 business ideas have been evaluated which has led to the contribution of 1.5 billion private investments in start up’s. By 2011 the companies had a total turnover of 558 million SEK and 406 employees which has led Chalmers Innovation to be Sweden’s leading idea investor and business developer.

Encubator came about as a result of four years of experiences from Chalmers School of Entrepreneurship. The school was founded in 1997 by Mats Lundqvist and Sören Sjölander, at the Department of Technology Management and Economics at Chalmers University of Technology. The main pedagogy was built upon arranged partnerships between inventors with ideas and students with the drive to become entrepreneurs. Since the start, there has been a dual mission of developing entrepreneurs while creating new ventures. Since 1997 more than 50 new ventures have been formed out of the unique Encubation® model.

In 2015 Chalmers University of Technology Chalmers decided to gather forces to strengthen, rationalize and scale up their entrepreneurship activities. 300 million SEK of investment capital was to be provided in over a 10 year period along with financing of the operations to bring forth more and newly established companies associated with Chalmers.

The objective was for the two world-leading incubators* Encubator and Chalmers Innovation, together with Chalmersinvest, to found the new company. The new company would include the two successful incubators featuring different work processes, creating major opportunities for better coordination. *UBI Index 2014

VINK: Västsvenska inkubatorer

I projektet VINK samverkar åtta västsvenska inkubatorer för att genomföra ett kvalitetshöjande program.

 • Att gemensamt utarbeta tillvägagångssätt för att genomföra inkubationsprocessen, till att börja med hitta arbetssätt för att få fler akademiska och industriella avknoppningar.
 • Att förbättra de interna stödprocesserna för att utvärdera, ta in, avtala, starta upp, utveckla och växla upp hållbara affärer av innovationer, vilka skapats och förädlats från kunskap, idéer och forskningsresultat vid regionens lärosäten och industri.
 • Att genom samverkan öka kännedomen om den regionala utvecklingen genom nya innovativa företag och företag som samverkar mellan olika sektorer, för att därigenom stärka regionens konkurrenskraft och långsiktigt skapa ett utvecklat och mer hållbart samhälle.

De inkubatorer som deltar i projektet är

 • GU Ventures
 • Chalmers Ventures
 • Inkubatorn i Borås
 • Framtidens Företag
 • Sahlgrenska Science Park
 • Innovatum
 • Brewhouse
 • Science Park Skövde

Projektet finansieras av EU regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och inkubatorerna.

Stödsystem för deep-tech i Västsverige

Världens står inför stora utmaningar för att lyckas med den gröna och digital omställningen. Avgörande för denna omställning är att nya tekniska lösningar blir tillgängliga och implementerade i stor skala. Ett utpekat område där dessa lösningar kan finnas är inom deep-tech området – bolag som bygger på avancerad forskning och som kännetecknas av stor risk både gällande marknad och teknik. Sedan 2022 driver Chalmers Ventures ett projekt finansierat av Tillväxtverket genom REACT-EU, samt Västragötalandsregionen, för att bygga upp ett anpassat stödsystem för deep-tech bolag.

Projektets huvudsyfte är att på sikt stärka regionens förmåga att skapa och utveckla deep-tech-bolag som med hjälp av avancerad teknik kan bidra till en grön, hållbar omställning och ekonomisk tillväxt. Den övergripande långsiktiga målsättningen är att regionen har en betydande mängd deep-tech-baserade företag.

Bygga vidare på styrkor – skapa nya förutsättningar

Bakgrunden till projekt är att det i dagsläget startas och utvecklas för få SME-företag baserat på deep-tech i regionen. Detta trots att det både på nationell och regional nivå satsas stora pengar på forskning som skall få fram nya lösningar på samtidens och framtidens problem, några exempel på stora forskningssatsningar på området som görs inom regionen är ChAIr (AI-satsning) Chalmers AI Research Centre – CHAIR | Chalmers och WAQCT (Kvantdator-satsning) About us | Chalmers. Detta skapar goda förutsättningar för att utveckla nya innovationer och avancerade tekniska lösningar.

För att inte gå mista om denna viktiga puzzelbit i den grön och digitala omställningen behövs en satsning göras på deep-tech-branschen i regionen. Projektet skall därför bidra till att komplettera de satsningar som gör på forskning, genom formandet av ett välutvecklat och framgångsrikt stödsystem för bildandet och utvecklandet av nya deep-tech bolag.

Långsiktiga effekter

Genom att skapa och utveckla flera bolag, som baseras på avancerad teknik, ökar potential att skapa och marknadsintroducera tekniska lösningar som krävs för en grön och digital omställning. Ambitionen är tekniska lösningar som kan ha en stor påverkan på vår förmåga till en grön omställning når marknaden och inte stannar på ett forsknings-/utvecklingsstadier.

Projektet kommer vara fokuserat på att hjälpa deltagande projekt och bolag att utveckla tekniker, affärsidéer och affärsmodeller som bidar till ett mer grönt och digitalt näringsliv. Genom att starta och utveckla dessa företag och deras idéer kommer nya tekniska lösningar som bidrar både till grön omställning och digitalisering att introduceras på marknaden, vilket även skapar nya arbetstillfällen och tillväxt i regionen.

Projektets mål

Övergripande mål:
Att regionen har en betydande mängd deep-tech-baserade företag som bidrar till grön och digital omställning och bidrar till tillväxt och utveckling i regionen.

Projektmål:
Fler deep-tech bolag med tekniklösningar som möjliggör en grön och digital omställning har startats och utvecklas i regionen, samt tagit del av det stödsystem, de nätverk och det stöd som utvecklats inom projektet.

Delmål

Delmål 1:
Skapa en tydlig prototyp av vad ett stödsystem för deep-tech-bolag behöver innehålla och testa den med den primära målgruppen

Delmål 2:
Skapa ett nätverk av existerande deep-tech-bolag där erfarenhetsutbyte mellan bolagen kan formaliserats
Delmål 3: Skapa ett kompetensnätverk riktat mot utveckling av deep-tech-idéer där projekt och bolag kan få stöd i sin affärs-, teknik- och marknadsutveckling

Delmål 4:
Projekt och bolag har fått tillgång till affärsutvecklingskompetens för att utvärdera och utveckla sin affärsidé/teknik samt matchmaking med relevanta investerare

Delmål 5:
Projekt och bolag har fått tillgång till riktat stöd för att ta in kompetens kopplat till marknads- och teknikstudier, hantering av IP-kostnader och hållbarhetsfrågor

Finansiering

Projekt finansieras av tillväxtverket genom REACT-EU och Västragötalandsregionen